Pravidla na společných honech

BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ POKYNY NA SPOLEČNÝCH LOVECH V HONITBĚ

 • Společné lovy se konají zásadně při dodržování a uplatňování všech zákonných nařízení, mysliveckých tradic a správného mysliveckého chování, kde všichni účastníci jsou povinni se podle nich chovat a jednat.
 • Na společný lov je přípustný pouze myslivecký oděv, v žádném případě nejsou povoleny vojenské nebo jiné maskovací oděvy, které jsou nebezpečné; nevhodný oděv může být důvodem nepřipuštění lovce k lovu. Vhodné jsou oděvní doplňky z transparentních zářivých bezpečnostních barev a pro honce bezpečnostní vesty.
 • Při přesunu na stanoviště a při pobytu na něm se střelci i hosté chovají tiše a nenápadně; výslovně je zakázán hlasitý hovor.
 • Během leče a při přesunu na střelecké stanoviště je přísně zakázáno používat mobilní telefony vyjma závodčích a vedoucího lovu nebo vzniku nebezpečné situace.
 • Způsob lovu probíhá v obstavených lečích s křídly; střelci jsou zavedeni závodčími na stanoviště, které opustí teprve po jejich pokynu, vzkazu po řadě nebo na základě signálu.
 • Po zaujmutí stanoviště je lovec povinen navázat vizuální kontakt se sousedními střelci.
 • Je zakázáno opouštět nebo měnit stanoviště během leče.
 • Je zakázáno střílet po ukončení leče, případně v jiné době, která není výhradně určena pro střelbu, a to ani tzv. jistou ránu, výjimečně lze povolit ránu dostřelnou nebo na zraněnou trpící zvěř, a to bez opuštění střeleckého stanoviště a po souhlasu závodčím.
 • Zbraně se nabíjejí výhradně až po zahájení leče a odjišťují se až těsně před výstřelem; po ukončení leče a při přesunech mimo leče jsou zbraně zásadně vybité, s prázdnými zásobníky, s otevřenými závěry, případně zlomené.
 • Střílet je povoleno pouze z leče ven, případně v segmentu, který určí závodčí nebo vedoucí honu, a to vždy v bezpečně tam, kde nemůže dojít k žádnému ohrožení; v leči se pohybují honci, psi; v sousedství může být lomené boční křídlo střelců.
 • Je zakázáno střílet na zvěř po řadě střelců a v ostrém úhlu k jejich řadě; předpokládaná dráha střely musí být minimálně v úhlu 60° k řadě střelců; při zvažování směru střelby je nutno počítat i s možnými nebezpečnými odrazy střel a směr bezpečně přizpůsobit.
 • Střelba je povolena pouze na zvěř zcela bezpečně obeznanou a směrem kde nejsou bezpečně žádní lidé, psi, auta, komunikace nebo obytné objekty; průběžně je nutné sledovat pozice sousedních střelců, případně honců a psů z důvodů určení bezpečného směru střelby.
 • Střelba proti horizontu, nepřehlednému terénu a na větší vzdálenosti je nebezpečná.
 • Po zásahu zvěře střelcem, střelec zachová klid, vizuálně fixuje pravděpodobné místo nástřelu, vyčká příchodu závodčího k dalším pokynům o postupu při vyzvednutí nebo k označení nástřelu a následného dosledu zvěře atd.
 • I v případě chybené rány střelec sám oznámí závodčímu směr střelby a pravděpodobné místo nástřelu k ohledání.
 • Střelec v žádném případě neopouští svoje stanoviště k individuálnímu dosledu, který se během leče nepřipouští.
 • K postřelené zvěři se nepřibližujeme, protože může být velmi nebezpečná; je-li zraněná zvěř stavěna psy, provádí dostřel vůdce psa nebo závodčí, výjimečně střelec, pokud zvěř dále prchá; vždy však dbá zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k zásahu psa.
 • Černá zvěř se loví výhradně kulí nebo jednotnou střelou do brokovnice, zvěř holá jelena evropského pouze kulí; liška se loví brokem; u černé zvěře se loví pouze sele a lončák orientačně do hmotnosti 50 kg a výšky do kolen dospělého člověka.
 • Po ukončení leče střelec střelenou zvěř vyvrhne a zvěřinu myslivecky ošetří a připraví k transportu. ·          Lov dospělých kusů černé zvěře (bachyně a kňoura) je na společných lovech zakázán.
 • Střelci jsou povinni se důsledně řídit těmito pravidly, pokyny vedoucího honu a závodčích a dalšími obecně závaznými předpisy z oblasti myslivosti a používání zbraní a střeliva, jejich nedodržení má za následek okamžité vyloučení z dalšího lovu a účasti na něm.