FW: Zpravodaj ČMMJ [12/2019]

Zpravodaj =C4=8CMMJ =
[12/2019]

Informace pro =C4=8Dleny a fanou=C5=A1ky =C4=8CMMJ [prosinec =
2019]

webov=C3=A1 verze =
| odhl=C3=A1sit se m=C5=AF=C5=BEete =
zde

 

=E2=80=8C

Informace pro =C4=8Dleny a fanou=C5=A1ky =
=C4=8CMMJ [prosinec =
2019]

=E2=80=8C

 

 

=E2=80=8C

Kr=C3=A1sn=C3=A9 sv=C3=A1tky a =C3=BAsp=C4=9B=C5=A1n=C3=BD nov=C3=BD =
rok

Za =
p=C3=A1r dn=C3=AD se rozlou=C4=8D=C3=ADme s kalend=C3=A1=C5=99n=C3=ADm =
rokem 2019, kter=C3=BD byl na d=C4=9Bn=C3=AD kolem myslivosti velmi =
pestr=C3=BD. Dovolte mi, abych V=C3=A1m pod=C4=9Bkoval za Va=C5=A1i =
celoro=C4=8Dn=C3=AD pr=C3=A1ci, pop=C5=99=C3=A1l V=C3=A1m klidn=C3=A9 =
v=C3=A1no=C4=8Dn=C3=AD sv=C3=A1tky a do roku 2020 hlavn=C4=9B hodn=C4=9B =
zdrav=C3=AD a spokojenosti.

=C4=8C=C3=ADst =
d=C3=A1l

=E2=80=8C

 

 

=E2=80=8C

39 % nov=C3=BDch myslivc=C5=AF se nedostalo do =
spolku

P=C5=99ed =
n=C4=9Bkolika t=C3=BDdny jsme na soci=C3=A1ln=C3=ADch s=C3=ADt=C3=ADch =
provedli orienta=C4=8Dn=C3=AD pr=C5=AFzkum nad=C4=9Bje na =
p=C5=99ijet=C3=AD do mysliveck=C3=A9ho spolku. St=C3=AD=C5=BEnost=C3=AD =
nov=C3=BDch dr=C5=BEitel=C5=AF loveck=C3=A9ho l=C3=ADstku, =C5=BEe je do =
=C5=BE=C3=A1dn=C3=A9ho spolku nep=C5=99ijali, toti=C5=BE =
sl=C3=BDch=C3=A1me mnoho. A statistika situaci vykresluje v tvrd=C3=BDch =
datech.

V pr=C5=AFzkumu se se=C5=A1lo 170 odpov=C4=9Bd=C3=AD, =
mezi nimi=C5=BE cel=C3=BDch 49 uchaze=C4=8D=C5=AF o =C4=8Dlenstv=C3=AD =
bylo odm=C3=ADtnuto a =C4=8Dleny se dosud nestali. Z toho 12 bylo =
odm=C3=ADtnuto dokonce v=C3=ADce spolky. Dal=C5=A1=C3=ADch 17 =
z=C3=A1jemc=C5=AF sice =C4=8Dlenstv=C3=AD z=C3=ADskalo, ale a=C5=BE v =
n=C4=9Bkolik=C3=A1t=C3=A9m osloven=C3=A9m spolku. Celkem se tak do =
spolku nedostalo hroziv=C3=BDch 39 % z=C3=A1jemc=C5=AF. Je jasn=C3=A9, =
=C5=BEe o nezanedbatelnou =C4=8D=C3=A1st =C4=8Derstv=C3=BDch =
dr=C5=BEitel=C5=AF loveck=C3=BDch l=C3=ADstk=C5=AF =
p=C5=99ich=C3=A1z=C3=ADme nen=C3=A1vratn=C4=9B. Za =C4=8Dlenstv=C3=AD =
jsme pova=C5=BEovali jak=C3=BDkoli vztah se spolkem plnohodnotn=C3=BDm =
=C4=8Dlenstv=C3=ADm po=C4=8D=C3=ADnaje a pouh=C3=BDm vyd=C3=A1n=C3=ADm =
povolenky k lovu kon=C4=8De.

Zamysleme se nad t=C3=ADm, jestli by =
nebylo vhodn=C3=A9 spolky v=C3=ADce otev=C5=99=C3=ADt nov=C3=BDm =
myslivc=C5=AFm. Myslivc=C5=AF ub=C3=BDv=C3=A1, sta=C5=99=C3=AD =
=C4=8Dlenov=C3=A9 neml=C3=A1dnou a pro mlad=C3=A9 je dnes =
slo=C5=BEit=C3=A9 skloubit myslivost s prac=C3=AD. Ne=C4=8Dekejme na =
den, kdy nebudeme m=C3=ADt dost lid=C3=AD na v=C3=BDkon pr=C3=A1va =
myslivosti, nevzd=C3=A1vejme se dobrovoln=C4=9B mlad=C3=BDch =
nad=C5=A1en=C3=BDch z=C3=A1jemc=C5=AF.

=E2=80=8C

 

3Dgraf

 

=E2=80=8C

Od ledna se m=C4=9Bn=C3=AD doby lovu =
sp=C3=A1rkat=C3=A9

Ministerstv=
o zem=C4=9Bd=C4=9Blstv=C3=AD (MZe) roz=C5=A1=C3=AD=C5=99ilo doby lovu =
n=C4=9Bkolika druh=C5=AF sp=C3=A1rkat=C3=A9 zv=C4=9B=C5=99e. To =
pom=C5=AF=C5=BEe p=C5=99edev=C5=A1=C3=ADm oblastem, kter=C3=A9 jsou =
os=C3=A1zen=C3=A9 nov=C3=BDmi stromky po k=C5=AFrovcov=C3=A9 =
kalamit=C4=9B. Zm=C4=9Bna za=C4=8Dne platit od 1. 1. =
2020.

=C4=8C=C3=ADst =
d=C3=A1l

=E2=80=8C

 

=E2=80=8C

3Dimplant-chip-technology-2

Zm=C4=9Bny platnosti vakcinace proti =
vzteklin=C4=9B

Od =
1. ledna 2020 vstupuje v platnost novela Z=C3=A1kona =
o veterin=C3=A1rn=C3=AD p=C3=A9=C4=8Di (Z=C3=A1kon 166/1999 Sb. =
zn=C4=9Bn=C3=AD 1. 1. 2020), kter=C3=A1 podstatn=C3=BDm =
zp=C5=AFsobem upravuje ot=C3=A1zku vakcinace proti vzteklin=C4=9B =
u ps=C5=AF.

=C4=8C=C3=ADst =
d=C3=A1l

=E2=80=8C

 

=E2=80=8C

Mysliveck=C3=A1 knihovna na =
sekretari=C3=A1tu=EF=BB=BF=

=C4=8Ceskom=
oravsk=C3=A1 mysliveck=C3=A1 jednota spravuje sb=C3=ADrku =
t=C3=A9m=C4=9B=C5=99 t=C5=99=C3=AD tis=C3=ADc knih, nejstar=C5=A1=C3=AD =
t=C3=A9m=C4=9B=C5=99 dv=C4=9B st=C4=9B let star=C3=A9. V r=C3=A1mci =
slu=C5=BEby Knihovna do nich =C4=8Dlenov=C3=A9 i ve=C5=99ejnost mohou =
nahl=C3=A9dnout.

=C4=8C=C3=ADst =
d=C3=A1l

=E2=80=8C

 

 

=E2=80=8C

3Dbasset-hound-done-with-a-instagram-filter-2Novinky Zku=C5=A1ebn=C3=ADho =C5=99=C3=A1du pro =
ZV

Na =
=C4=8Dervnov=C3=A9m zased=C3=A1n=C3=AD Sboru z=C3=A1stupc=C5=AF =
=C4=8CMMJ bylo projedn=C3=A1no a schv=C3=A1leno novelizovan=C3=A9 =
zn=C4=9Bn=C3=AD V=C5=A1eobecn=C3=A9 =C4=8D=C3=A1sti Zku=C5=A1ebn=C3=ADho =
=C5=99=C3=A1du pro zkou=C5=A1ky loveck=C3=BDch ps=C5=AF z =
v=C3=BDkonu.

=C4=8C=C3=ADst =
d=C3=A1l

=E2=80=8C

 

=E2=80=8C

3DOha=C5=99

Sez=
nam startuj=C3=ADc=C3=ADch na NS 2020

Zve=C5=99ej=
=C5=88ujeme seznam startuj=C3=ADc=C3=ADch a n=C3=A1hradn=C3=ADk=C5=AF =
pro Nomina=C4=8Dn=C3=AD sout=C4=9B=C5=BE na Memori=C3=A1l Richarda =
Knolla. NS se uskute=C4=8Dn=C3=AD p=C5=99i OMS Ji=C4=8D=C3=ADn ve dnech =
8.=E2=80=9310. kv=C4=9Btna 2020. P=C5=99ejeme v=C5=A1em mnoho =
=C3=BAsp=C4=9Bch=C5=AF.

=C4=8C=C3=ADst =
d=C3=A1l

=E2=80=8C

 

=E2=80=8C

3Dskripta-sanon-obalka

Nov=C3=A9 u=C4=8Debnice ke zkou=C5=A1ce z =
myslivosti

Vydavatelst=
v=C3=AD Myslivost vyd=C3=A1v=C3=A1 nov=C3=A9 u=C4=8Debnice ke =
zkou=C5=A1ce pro z=C3=ADsk=C3=A1n=C3=AD prvn=C3=ADho loveck=C3=A9ho =
l=C3=ADstku zpracovan=C3=A9 podle sou=C4=8Dasn=C3=BDch ot=C3=A1zek. K =
dispozici budou posledn=C3=AD t=C3=BDden v lednu za 900, pro =
p=C5=99edplatitele =C4=8Dasopisu Myslivost za 850 =
korun.

=E2=80=8C

 

=E2=80=8C

Zm=C4=9Bny ve webov=C3=BDch str=C3=A1nk=C3=A1ch =
OMS

Na konci =
b=C5=99ezna 2020 kon=C4=8D=C3=AD podpora softwaru, kter=C3=BD =
spole=C4=8Dnost Myslivost vyu=C5=BE=C3=ADv=C3=A1 pro provoz =
webov=C3=BDch str=C3=A1nek OMS.

Odp=
ov=C4=9Bdnost za provoz str=C3=A1nek OMS na sebe nov=C4=9B vezme =
p=C5=99=C3=ADmo sekretari=C3=A1t =C4=8CMMJ. T=C3=ADmto V=C3=A1m =
nab=C3=ADz=C3=ADme vytvo=C5=99en=C3=AD nov=C3=BDch str=C3=A1nek, =
kter=C3=A9 budou vizu=C3=A1ln=C4=9B slad=C4=9Bn=C3=A9 s nov=C3=BDm webem =
=C4=8CMMJ, nab=C3=ADdnou V=C3=A1m co nejjednodu=C5=A1=C5=A1=C3=AD =
spr=C3=A1vu a p=C5=99edp=C5=99ipravenou z=C3=A1kladn=C3=AD strukturu =
informac=C3=AD.
Samoz=C5=99ejmost=C3=AD po =
spu=C5=A1t=C4=9Bn=C3=AD bude i =C5=A1kolen=C3=AD =
spr=C3=A1vc=C5=AF.

Dejte n=C3=A1m pros=C3=ADm v=C4=9Bd=C4=9Bt na =
email pr@cmmj.cz, zda byste o =
takov=C3=BD nov=C3=BD web m=C4=9Bli z=C3=A1jem, p=C5=99=C3=ADpadn=C4=9B =
jak=C3=A9koli p=C5=99ipom=C3=ADnky =C4=8Di po=C5=BEadavky, kter=C3=A9 =
bychom p=C5=99i jeho n=C3=A1vrhu m=C4=9Bli =
zohlednit.

=E2=80=8C

 

=E2=80=8C

V=C3=A1no=C4=8Dn=C3=AD provoz =
sekretari=C3=A1tu

23., 27. a =
31. 12. 2019 bude otev=C5=99eno od 9.00 do 13.00 =
hodin
24.=E2=80=9326. 12. 2019 a 1. 1. 2020 bude =
zav=C5=99eno.

T=C4=9B=C5=A1=C3=ADme se na =
setk=C3=A1n=C3=AD v nov=C3=A9m =
roce!

=E2=80=8C

 

 

 

=E2=80=8C

V=C3=A1=C5=A1 =C4=8Dl=C3=A1nek v =
p=C5=99=C3=AD=C5=A1t=C3=ADm Zpravodaji?

Chcete se pochlubit sv=C3=BDmi mysliveck=C3=BDmi =C3=BAsp=C4=9Bchy, =
poptat slu=C5=BEbu =C4=8Di radu, vyj=C3=A1d=C5=99it se k =
n=C4=9Bkter=C3=A9mu z aktu=C3=A1ln=C3=ADch =
probl=C3=A9m=C5=AF?

Napi=C5=A1te n=C3=A1m sv=C5=AFj n=C3=A1pad na adresu vlastimil.waic@cmmj.cz! Prodiskutujeme mo=C5=BEnost vyd=C3=A1n=C3=AD va=C5=A1eho =
=C4=8Dl=C3=A1nku v n=C4=9Bkter=C3=A9m z p=C5=99=C3=AD=C5=A1t=C3=ADch =
Zpravodaj=C5=AF.=

=E2=80=8C

 

=E2=80=8C

=E2=80=8C

=E2=80=8C

 

=E2=80=8C

V=C3=ADte, =C5=BEe jen asi t=C5=99etina =C4=8Dlen=C5=AF m=C3=A1 v =
evidenci svou emailovou adresu?

=
Ti, kte=C5=99=C3=AD email v p=C5=99ihl=C3=A1=C5=A1ce neuvedli, tento =
zpravodaj nedostanou.

P=C5=99epo=C5=A1lete zpravodaj kamar=C3=A1d=C5=AFm, nebo jim obsah =
p=C5=99evypr=C3=A1v=C4=9Bjte.

=
Informovan=C3=AD =C4=8Dlenov=C3=A9 =3D siln=C3=A1 =
jednota!
=

=E2=80=8C

 

3Dreklama-predplatne-myslivost

 

=E2=80=8C

Rozes=C3=ADl=C3=A1 =C4=8Ceskomoravsk=C3=A1 mysliveck=C3=A1 jednota, =
z.s. za =C3=BA=C4=8Delem zaji=C5=A1t=C4=9Bn=C3=AD informovanosti =
sv=C3=BDch =C4=8Dlen=C5=AF a dal=C5=A1=C3=ADch z=C3=A1jemc=C5=AF, =
kte=C5=99=C3=AD se k odb=C4=9Bru zaregistrovali. Nechcete ji=C5=BE =
odeb=C3=ADrat tyto e-maily? To n=C3=A1s mrz=C3=AD, ale odhl=C3=A1sit se m=C5=AF=C5=BEete =
zde.

=E2=80=8C

 

=

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *